WWW.VIETNAMHOTELS.BIZ
--Nhatrang City KhanhHoa Vietnam
 
-- Ki-Em Art House Resort-Address-Location-Map
 
Overview-Facilities
Address- Location-  Map
Pictures
Rates
 
KI-EM ART HOUSE RESORT
 
  Star rating
  Address: Dong Hai - Ninh Hai - Ninh Hoa - Hon Khoi, Khanh Hoa province, Vietnam
   Tel: (+84.58) 3 670 952
  Fax:(+84.58) 3670 954
   
 
 
 
 
 
MAP- HOTEL
 
 

 
 
 
 
 Nhatrang
 
 
Hontam Resort  Novotel Nhatrang
Ki-Em Art House NgocSuong Camranh
Nha Trang Lodge Hotel 
 
 

  Vietnam Hotels and Reservation - www.vietnamhotels.biz
  (GMT+0700)

  Tel : (84.4)38364212-37568868
  Fax : (84.4) 37567862
  E-mail : vnhotels@hn.vnn.vn

Copyright © 2003 - 2010 Vietnam Hotels and Reservation Vietnamhotels.biz .

All rights reserved.